RegulaminI. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień na łamach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.biatom.pl.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

  1. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis BIATOM.pl, którym jest firma Biatom Tomasz Hanczaruk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Plażowej 91, 15-518 Białystok, właściciel Serwisu internetowego BIATOM.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru. NIP: 966-169-61-09, Regon: 200839713, adres email: sklep@biatom.pl.

  2. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.biatom.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia, w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.

  3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Serwisie BIATOM.pl.

  4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Serwisie BIATOM.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.

  6. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach w serwisie BIATOM.pl, za pomocą, której Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

  7. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w serwisie BIATOM.pl.

  8. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

  9. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

  10. Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez Serwis BIATOM.pl zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

  11. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.

  12. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

  13. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług w Serwisie BIATOM.pl.

  14. Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

  15. Umowa - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

  16. Strony - Zamawiający i Sprzedawca.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

 2. Zawartość stron w Serwisie BIATOM.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie z Serwisu BIATOM.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z Serwisu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari) oraz dostęp do Sieci Internet.

 4. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu BIATOM.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności

 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 7. Zdjęcia zamieszczane na stronach w Serwisie BIATOM.pl służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach w Serwisie BIATOM.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.III. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

 2. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

 3. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający nie składa Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien dokonać Rejestracji lub zalogować się na swoje Konto.

 4. Poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam zamówienie” Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba sprzedającego.

 6. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce „Moje konto”.

 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

 9. Wszystkie towary oferowane na stronach w Serwisie BIATOM.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. Opis oraz zdjęcia na stronie ma charakter informacyjny, informujemy iż może nie zawsze być aktualny i ulec zmianie.

 10. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach w Serwisie BIATOM.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 11. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron.

 12. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie Serwisu Biatom.pl. W Kosztach dostawy przesyłki paletowej nie ma ujętego kosztu palety euro i podlega ona zwrotowi na koszt kupującego. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.

 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.

 14. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.biatom.pl. Towary prezentowane w serwisie BIATOM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Zamawiającego w terminie 30 dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sprzedawca najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

 16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Zamawiający jest informowany przez obsługę Serwisu BIATOM.pl o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie w Serwisie BIATOM.pl.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

V. Konto Zamawiającego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

 1. bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

 2. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 3. tworzenie listy zakupów;

 4. przeglądanie historii Zamówień;

 5. zamówienie newslettera;

 6. przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych.

 1. Login i hasło mają charakter poufny.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia konto swoim domownikom lub pracownikom, którzy korzystają z jego konta w imieniu Zamawiającego.

 3. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu BIATOM.pl. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu BIATOM.pl może zostać zgłoszone właściwym organom.

 4. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Towarów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.VI. Płatności

 1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia oraz przy odbiorze.

 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym;

 2. płatnością PayPal;

 3. płatnością online.

 1. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności gotówką bezpośrednio u dostarczającego pracownika Sprzedawcy lub u pracownika firmy kurierskiej.

 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 3. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.VII. Realizacja i dostawa Towarów.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

    • Nowy Rok

    • Święto Trzech Króli

    • Wielkanoc

    • Poniedziałek wielkanocny

    • Święto Pracy

    • Święto Narodowe Trzeciego Maja

    • Zielone Świątki

    • Boże Ciało

    • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

    • Dzień Wszystkich Świętych

    • Narodowe Święto Niepodległości

    • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

    • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia w Serwisie BIATOM.pl.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 3. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia (1-7dni roboczych) do wysyłki oraz czas dostawy.

 4. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru przez:

  1. firmę kurierską, przewidywany czas dostawy na terenie Polski, 1-4 dni robocze. Na terenie Unii Europejskiej 3-7 dni roboczych. Podany termin jest terminem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

  2. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru przy ul. Plażowej 91, Białystok, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego.

  3. kuriera - pracownika Biatom.pl na terenie Białegostoku i okolic czas dostawy do 24h.

 6. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy Towar zamówiony przez Zamawiającego nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli Towar okaże się uszkodzony, wylany, pognieciony itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Serwis Biatom.pl wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Zamawiającego, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec serwisu Biatom.pl przysługujących Zamawiającemu i nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego.

 7. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być zamawiane i odbierane wyłącznie przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera niepełnoletni domownik Zamawiającego Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu lub tytoniu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym. Miejscem zawierania umów sprzedaży alkoholu jest punkt sprzedaży położony przy ul. Plażowej 91, 15-518 Białystok.

 9. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

 10. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 11. W przypadku zamawiania Towarów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 13. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronach Serwisu.

 14. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

 15. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Zamawiającego, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

 16. Środki ochrony roślin mogą nabywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o pełnoletności i akceptacją regulaminu sklepu. Dokonanie zakupu środków ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach do ich stosowania. Opis oraz zdjęcia na stronie ma charakter informacyjny, informujemy iż może nie zawsze być aktualny i ulec zmianie. Rejestracje środków ulegają częstym zmianom (aktualizacją),  aby uniknąć nieporozumień, najlepiej przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami rejestracji danego preparatu na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

VIII. Zwrot


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, Zamawiający może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu zawartym jako załącznik nr.1 do tego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres Biatom Tomasz Hanczaruk, ul. Plażowa 91, 15-518 Białystok.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiające do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zamawiający będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 8. Zamawiający będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w BIATOM.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Zamawiającemu (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 5. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 7. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji Zamawiający będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 10. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Zamawiający, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 12. W przypadku gdy Zamawiający ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać zgłoszenie na adres mailowy: sklep@biatom.pl

 2. nadać zgłoszenie na adres ul. Plażowa 91, 15-518 Białystok

XI. Zmiany w zamówieniach 

 1. Zmiany w zamówieniu Zamawiający może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@biatom.pl.

 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Zamawiającego, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Zamawiającego.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.biatom.pl.

 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 4. Zamawiający może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  przesyłając swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

 5. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedającym.

 6. Informacje prezentowane na stronach Serwisu Biatom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

XIII. Kontakt

W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@biatom.pl

Białystok, dnia 02.01.2015rZałącznik nr 1:

 

BIATOM Tomasz Hanczaruk

ul. Plażowa 91, 15-518 Białystok

NIP: 966-169-61-09, Regon: 200839713

www.BIATOM.pl, email: sklep@biatom.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

(Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami)

 

Dane Zamawiającego:

Imię i nazwisko:

 

……………………………………..………………………………………….

Ulica, nr domu/mieszkania:

 

…………………………..…………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto:

 

……………………..……………………………………………………….

 

Nr telefonu: ………………………………………..…..

 

E-mail: …………………………………………..…….

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie opisanej w § 9 Regulaminu serwisu Internetowego BIATOM Tomasz Hanczaruk, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, szczegółowo opisanej w oparciu o następujące określonej zgodnie z poniższymi cechami:

 

Nr zamówienia: ……………………………………

Określenie Towaru, w odniesieniu do którego jest składane oświadczenie o odstąpieniu:

………………………………………………………

Cena Towaru, w odniesieniu do którego jest składane oświadczenie o odstąpieniu:

…………………………………………………………….

Nr faktury lub paragonu i data jej wystawienia

……………………………………………………………………….

 

Dane o rachunku bankowym

Rachunek bankowy, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku:

…………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku:

………………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego:

………………………………………………………………..………………………………………………….……………..

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 9 Regulaminu serwisu Internetowego BIATOM Tomasz Hanczaruk, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.

 

Data: …………………

podpis klienta …………………

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i oryginałem faktury VAT na adres:

 BIATOM Tomasz Hanczaruk

ul. Plażowa 91, 15-518 Białystok

 z dopiskiem „ZWROT”.